Sando Folkeboksamling

- Konvolutt med diverse papir knytt til bygging av bibliotek 1955 – 1959, samt Lov om folke- og
  skuleboksamlingar (med forskrifter) av 1947 og Lover for Buskerud biblioteklag.
- Leigeavtale mellom boksamlinga og UL Samklang 1952
- Avtale mellom boksamlinga, Sando Badstovenemnd og UL Samklang om løyve til å setje opp eit tilbygg
   til badstova 1955
- Rekneskap for bygging av bibliotekrom til Sando folkeboksamling, samt ein konvolutt med bilag
- Brev til Ål Formannskap fra 1959 ang. badstue eller forsamlingshus i Sando krins
- Ein konvolutt med rekninger 1954 – 1955
- Nokre skriv og  meldingar 1949 – 1956a